Sigurim i Detyrueshëm TPL
Targa * Shembull: AA123AA
Numri Personal ose NIPT i Pronarit * Shembull: H12345678A
 - Vendosni Targën e mjetit që dëshironi të siguroni pa hapsira
 - Vendosni dhe Numrin Personal ose NIPT (nqs mjeti është në pronësi të një shoqërie tregëtare)
Shënime: * I nevojshëm